بستن
FA EN AR RU FR CHI

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال 96 انتخاب شد.

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال 96 انتخاب شد.


مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال 96 انتخاب شد.

در بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره کشور ، مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال 96 انتخاب شد. بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید . در این گردهمایی مسئولین سازمان امور دانشجویان ، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و روسای مراکز مشاوره دانشگاههای کشور حضور داشتند ، مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال 96 انتخاب شد. یاد آوری می شود مرکز مشاوره دانشگاه گیلان سالهای 87 ، 90، 91 و 94 بترتیب بعنوان «مرکز مشاوره فعال کشوری» ، «مرکز مشاوره فعال منطقه 3 » و «مرکز مشاوره فعال کشوری» از بین مراکز مشاوره دانشجویی وزارت علوم انتخاب شده بود.