بستن
FA EN AR RU FR CHI

شیوه نامه برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید.

شیوه نامه برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید.


شیوه نامه برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید.

شیوه نامه  برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید. مرکز مشاوره دانشگاه با استفاده از برنامه دانشگاه عاری از دخانیات ( برنامه بدیع ) به یاری تمام ارکان های دانشگاه در صدد فراهم آوردن محیط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایمن، سالم، بانشاط و عاری از هنجارشکنی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می باشد. از آنجائیکه مصرف دخانیات در محیط دانشگاه تهدید کننده ی سلامت همه ی دانشگاهیان است امید است با اجرای برنامه ی بدیع در سطوح مختلف دانشگاه با ساز وکارهای تعبیه شده در آن موجب چنان تغییرات محیطی و فرهنگی گردد که مصرف کنندگان مواد دخانی حداقل در محیط دانشگاه داوطلبانه از مصرف دخانیات امتناع و جهت ترک آن اقدام نمایند. جهت تحقق این مهم که مشارکت و پشتیبانی هم سطوح دانشگاه را می طلبد، دانشگاه گیلان با تشکیل کمیته ی برنامه ریزی و تعیین اعضاء و شرح و وظایف آنها اولین گام را برای استقرار برنامه ی دانشگاه عاری از دخانیات در دانشگاه برداشت. برای حمایت از اجرای فعالیت های برنامه  بدیع و تأثیرگذاری بیشتر بر مجموعه ی دانشگاه، کمیته ی برنامه ریزی از شورای مشورتی تشکیل شده که از پیشنهادها و نظرات اعضای آن در مراحل مختلف برنامه استفاده می نماید. همچنین برای تسهیل در روند اجرای برنامه سه کارگروه تخصصی در ذیل کمیته ی برنامه ریزی تشکیل و وظایف و اعضای هر کارگروه تعیین و مشخص گردیده است.
  • کارگروه آموزش و پژوهش
  • کارگروه اطلاع رسانی(تبلیغات)
  • کارگروه پشتیبانی و اجرای خط مشی
هر یک از این کارگروه ها ، راهبرد و برنامه ی عملیاتی را طراحی و زمان بندی نموده که پس از تصویب در کمیته ی برنامه ریزی اجرا می شود. امید است با اجرای برنامه بدیع با مشارکت همه دانشگاهیان محیط دانشگاهی عاری از دخانیات داشته باشیم.