بستن
FA EN AR RU FR CHI

دبیر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان بعنوان دبیر کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه دو انتخاب گردید

دبیر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان بعنوان دبیر کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه دو انتخاب گردید


دبیر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان بعنوان دبیر کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه دو انتخاب گردید

در انتخابات دبیر کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه دوکه در تاریخ سوم آبان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد ، آقای علی فرمیهنی فراهانی دبیر کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان به عنوان دبیر کانون دانشگاههای منطقه دو انتخاب شد .