بستن
FA EN AR RU FR CHI

توصیه هایی به والدین

توصیه هایی به والدین


توصیه هایی به والدین

توصیه هایی به والدین جهت رویارویی موثر با مشکلات احتمالی قبولی فرزندشان در دانشگاه برای اکثر دانشجویان تحصیل در دانشگاه توام با نگرانی و احساس فشار است. دوری از خانواده ،دوستان،شهر،محله ، مواجهه با فرهنگ های مختلف ، تغییر نوع فعالیتهای اجتماعی ، تعارض نقش ها و تمایل به کسب استقلال می توانند به عنوان عوامل استرس زا ، دانشجو را با تنیدگی های فراوانی مواجه سازد و بدیهی ست که حمایت اجتماعی از دانشجویان به ویژه از جانب خانواده به عنوان حفاظی مطمئن در مواجهه با استرس های مختلف این دوره از زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی عمل می کند. در عصری که جهان به دهکده ای جهانی تبدیل شده و تبادل افکار و اطلاعات به سرعت برق امکانپذیر است ، به نظر می رسد تعامل دانشگاه با خانواده دانشجویان به منظور اطلاع رسانی متقابل در حوزه بهداشت روانی می تواند منجر به کاهش تنیدگی و فشار روانی دانشجویان و خانواده هایشان شده و به سازگاری هرچه بیشتر آنان با شرایط جدید کمک کننده باشد.تعامل موثر دانشگاه و خانواده در نهایت منجر به افزایش عملکرد تحصیلی ، اجتماعی و روانشناختی دانشجویان می گردد. ادامه دارد . . . . . .