بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری همایش منطقه ای کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه 2

برگزاری همایش منطقه ای کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه 2


برگزاری همایش منطقه ای کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه 2

همایش منطقه ای کانون همیاران سلامت روان دانشگاههای منطقه 2 کشور در تاریخ 29 و 30 آبان ماه در دانشگاه گیلان برگزار شد.   به منظورکنترل وکاهش آسیب های اجتماعی ، کارگاه های آموزشی« تیم سازی و تسهیل گری، پیشگیری از مصرف مواد و خودکشی » ویژه دانشجویان عضو شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه 2 ( دانشگاه های استان گیلان، مازندران، گلستان )نیز برگزار  شد.ضمنا عملکرد سالیانه و پوسترکانون های دانشجویی همیاران توسط مسئولین مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه ارزیابی و کانون های برتر در اختتامیه این همایش معرفی و از آنان تقدیر بعمل آمد.