بستن
FA EN AR RU FR CHI

ایستگاه نشاط با امکانات تفریحی در جنب دانشکده فنی راه اندازی شد

ایستگاه نشاط با امکانات تفریحی در جنب دانشکده فنی راه اندازی شد


ایستگاه نشاط با امکانات تفریحی در جنب دانشکده فنی راه اندازی شد

دانشجوی عزیز ایستگاه نشاط با امکانات تفریحی (فوتبالی انسانی، فوتبال دستی، شوت دارتی و پرتاب حلقه)در جنب دانشکده فنی راه اندازی شد. شما می توانید همه روزه (بجز ایام تعطیل)از ساعت 8 الی 15 از آن استفاده نمایید. جهت دریافت توپ و حلقه بازی به دانشکده فنی ،طبقه 2 ، واحد حسابداری نزد آقای فرحبخش مراجعه نمایید. «دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد»